Seminar Internasional

Auditorium KH. Hasjim Adnan, (28/12/2018) Seminar Internasional di penghujung tahun 2018, dihadiri oleh Narasumber, Prof. Dr. H. Harapandi Dahri (Pensyarah Kollej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam). Dalam Makalahnya beliau mengambil tema: “Fungsi Kitab Turats dalam Perkembangan Islam di Asia Read More